3.png
2.png
1.png
4.png

XX-lecie LTnRRE

 logoxxlecie

Serwisy informacyjne

Urzędy Państwowe

Spółki przesyłowe

Bezpieczeństwo pracy

Członkowie LTnRRE

ŚWIAT ENERGII JUTRA - wnioski z XII konferencji polsko-niemieckiej Wyróżniony

"Realne zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego Polski wymusza rewizję Polityki Energetycznej. Polityka ta powinna uwzględniać wymagania II Pakietu klimatyczno-energetycznego oraz ustaleń COP21.  Istotnym elementem mogącym poprawić bezpieczeństwo energetyczne Polski, jest rozwój kogeneracji. W kraju dysponujemy olbrzymim potencjałem rozwoju tej technologii, w postaci kilkuset systemów ciepłowniczych, zasilanych w ciepło z kotłowni. Posiadamy największy spośród krajów UE potencjał kogeneracyjny – jest to swoiste dobro narodowe. Niestety, mimo zdefiniowania barier rozwoju kogeneracji, a nawet podejmowania politycznych decyzji o podwojeniu wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem, nie zostały uruchomione skuteczne działania, aby ten cel zrealizować. Konieczna jest pilna zmiana tej sytuacji" - czytamy we wnioskach z XII konferencji polsko-niemieckiej w Sulechowie, wypracowanych na grudniowym posiedzeniu Zarządu Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki.

 

 

Wnioski z XII konferencji

„Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec – świat energii jutra”

1.     Warunki zewnętrzne, wymuszane polityką klimatyczną UE, jak i wewnętrzne – niestabilna sytuacja legislacyjna oraz rynkowa, stwarzają realne zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Pogarszające się wyniki ekonomiczne firm energetycznych jak i spodziewany wzrost cen pozwoleń na emisję CO2, nie wywołują w Polsce bodźców inwestycyjnych w elektrowniach węglowych, co jest szczególnie groźne w perspektywie konieczności wdrożenia w roku 2016 dyrektywy IED, jak i stosowania od roku 2020 systemu BREF/BAT. Będzie to skutkowało wyłączaniem źródeł wytwórczych, które nie spełniają warunków określonych w tych dokumentach a także niezastępowaniem ich nowymi źródłami, spełniającymi normy unijne.

2.     Realne zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego Polski wymusza rewizję Polityki Energetycznej. Polityka ta powinna uwzględniać wymagania II Pakietu klimatyczno-energetycznego oraz ustaleń COP21. W dyskusji na konferencji z zadowoleniem przyjęto decyzję o powołaniu nowego Ministerstwa Energii, które powinno przyjąć jako bezwzględny priorytet, opracowanie nowej Polityki Energetycznej oraz stabilnych zasad rynku energii.

3.     Należy możliwie jak najszybciej doprowadzić do uporządkowania legislacyjnego całego obszaru energetyki. Obecnie mamy sytuację wysoce niestabilną w zakresie szeroko ujętego prawa energetycznego. Regułą jest wdrażanie zapisów dyrektyw z kilkuletnim opóźnieniem, dopiero pod groźbą kar. Krótkie terminy rozstrzygnięć w różnych obszarach, przewidziane w ustawach, nie pozwalają na racjonalne planowanie rozwoju kogeneracji, wspomaganie działań proefektywnościowych itd. To niestabilne prawo jest jedną z głównych przyczyn trudności w rozwoju energetyki. W trakcie konferencji wyrażono nadzieję, że powołanie Ministerstwa Energii będzie sprzyjało uporządkowaniu aktów prawnych w zakresie energetyki jak i przyspieszy proces ich wdrożenia.

4.     Wyrażono przekonanie,  że w najbliższych dziesięcioleciach nie będzie jednej dominującej technologii energetycznej. Fakt ten powinna uwzględnić tworzona aktualnie Polityka Energetyczna Polski do 2050 r. Rozwój konkretnej technologii powinien uwzględniać uwarunkowania wewnętrzne, a w szczególności rachunek ekonomiczny. Nie można dyskredytować żadnej technologii – muszą one tworzyć tzw. mix energetyczny, który w wyniku wdrożenia kolejnych innowacji może ulegać zmianom.

5.     W polskiej energetyce jest miejsce na OZE, ale rozwój tych instalacji będzie zależny w dużej mierze od osiągnięć w zakresie magazynowania energii. Magazynowanie, propagowane przez referentów strony niemieckiej, w najbliższym czasie będzie w Polsce trudne do realizacji z przyczyn ekonomicznych.

6.     Istotnym elementem, mogącym poprawić bezpieczeństwo energetyczne Polski, jest rozwój kogeneracji. W kraju dysponujemy olbrzymim potencjałem rozwoju tej technologii, w postaci kilkuset systemów ciepłowniczych, zasilanych w ciepło z kotłowni. Posiadamy największy spośród krajów UE potencjał kogeneracyjny – jest to swoiste dobro narodowe. Niestety, mimo zdefiniowania barier rozwoju kogeneracji, a nawet podejmowania politycznych decyzji o podwojeniu wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem, nie zostały uruchomione skuteczne działania, aby ten cel zrealizować. Konieczna jest pilna zmiana tej sytuacji. Opracowanie narodowego programu rozwoju kogeneracji i jego wdrożenie, pozwoli na znaczącą realizację (w okresie kilku lat) celów pakietu klimatyczno-energetycznego, tj. wzrost efektywności w wytwarzaniu, przesyle i dystrybucji energii elektrycznej oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w tym ograniczenie emisji CO2.

7.     Rozwój energetyki musi się odbywać zarówno na poziomie centralnym jak i w wymiarze lokalnym. Dlatego ważnym jest przygotowanie szerokiej kadry specjalistów, która będzie rozwijać energetykę, szczególnie w wymiarze lokalnym. Oznacza to, że należy wspierać ośrodki, w których prowadzi się kształcenie na kierunku energetyka oraz kierunkach pokrewnych, ponieważ bez dobrze wykształconej kadry, rozwój energetyki będzie niemożliwy.

 

 

 

plakat 2015

Tutaj znajdziesz prezentacje, które towarzyszyły referatom wygłoszonym podczas XII konferencji "Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec - świat energii jutra" w Sulechowie w dniach 20 listopada 2015 r.


 

 

Prezentacje z XII konferencji "Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec - świat energii jutra"

 

Materiały konferencyjne do pobrania wersje polskie i niemieckie

1. Kamrat PL 1. Kamrat DE
2. Schwarz PL 2. Schwarz DE
3. Lowitzsch PL 3. Lowitzsch DE
4. Potera PL 4. Potera DE
5. Pieczyński PL 5. Pieczyński DE
6. Płuciennik PL 6. Płuciennik DE
7. Lewandowski PL 7. Lewandowski PL
8. Chmielik PL 8. Chmielik DE
9. Gabryś PL 9. Gabryś DE
10. Heinrich PL 10. Heinrich DE

 

Oceń ten artykuł
(2 głosów)